Menu

NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA TẤM QUANG ĐIỆN NHƯ THẾ NÀO?

  • Công suất danh định của tấm quang điện được thử nghiệm ở điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn (STC) tại 25ºC, nhưng thực tế tấm quang điện hoạt động ở điều kiện nhiệt độ từ 45ºC - 65ºC thì công suất phát điện tại nhiệt độ này sẽ tổn hao đáng kể, có thể làm giảm 10-20% công suất.
  • Để xác định mức độ ảnh hưởng bởi nhiệt độ, các nhà sản xuất đưa ra thông số Hệ số nhiệt độ (Temperature Coefficient). Hệ số nhiệt độ là mức độ tổn hao công suất trên 1ºC so với điều kiện tiêu chuẩn 25ºC. Ví dụ: nhiệt độ tấm quang điện là 65ºC, thì nhiệt độ chênh lệch với nhiệt độ tiêu chuẩn (25ºC) là 40ºC. Tấm quang điện có Hệ số nhiệt độ là -0,32%/ºC thì tỷ lệ tổn hao công suất là: -0.32 x 40 = -12.8%.
  • Nhiệt độ có thể làm giảm nghiêm trọng việc tạo ra sản lượng điện. Vì vậy, tấm quang điện có Hệ số nhiệt độ càng thấp thì khả năng tạo ra sản lượng điện càng cao.
  • Tấm First Solar series 6 có Hệ số nhiệt độ thấp nên khả năng tạo ra sản lượng điện tốt hơn các tấm quang điện khác, đặc biệt trong điều kiện nắng nóng, nhiệt độ cao thì ưu điểm của tấm First Solar càng rõ rệt.

BẢNG SO SÁNH HỆ SỐ NHIỆT ĐỘ CÁC TẤM QUANG ĐIỆN TẠI TEST SITE 

– KCN ĐÔNG NAM

STT

Chủng loại

Hệ số nhiệt độ (% / ºC)

Tỷ lệ tổn hao công suất tại nhiệt độ 65 ºC (%)

Mức độ chênh lệch so với First Solar CuRe (%)

1

FIRST SOLAR SERIES 6 CURE

-0.280

-11.20

0

3

JA SOLAR JAM78S10 - 445/MR

-0.350

-14.00

25.0

5

LG SOLAR LG445S2W - U6

-0.365

-14.60

30.4

6

AE SOLAR AE450HM6L - 72

-0.370

-14.80

32.1

7

CANADIAN CS3W - 450MS

-0.360

-14.40

28.6

8

SHARP - NU - JD440

-0.347

-13.88

23.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: tỷ lệ tổn hao công suất càng thấp thì mức độ ảnh hưởng nhiệt độ đến tổn hao sản lượng điện càng thấp.