Menu

Cam Ranh, Khánh Hoà - 1980kWp

/upload/image/du-an/Thang%20Long%20%20JSC_Cam%20Ranh_Khanh%20Hoa_1_98%20MWp_1.png